Close
103 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
จ - ศ : 09:00 - 17:00

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ.อี.ดี.ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ.อี.ดี.ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด

บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ.อี.ดี.ไอ. (กรุงเทพ) จำกัด ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “JEDI” ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) และมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาความปลอดภัยของข้อมูลรวมทั้งความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างดี เพื่อให้ท่านสามารถเชื่อมั่นได้ว่า JEDI มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย หรือโอนข้อมูลของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง JEDI จึงได้จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อชี้แจงให้ท่านได้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลของท่าน หรือการโอนข้อมูลดังกล่าวของ JEDI ซึ่งมีใจความสำคัญโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล คือ อะไร

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา กรุ๊ปเลือด แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

“ข้อมูลทางการเงิน” หมายถึงข้อมูลทางการเงินใดๆ ของท่านและข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับ JEDI เช่น ข้อมูลการซื้อ-ขายสินทรัพย์

JEDI เก็บข้อมูลของท่าน ประเภทใดบ้าง

JEDI เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อได้มีการติดต่อกันไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง เช่น การทำสัญญาซื้อ-ขาย การทำสินเชื่อ โดยข้อมูลที่ JEDI จะเก็บรวบรวม ได้แก่

ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน หรือข้อมูลที่ใช้ในการระบุและยืนยันตัวตนของท่าน เช่น

 • ในกรณี บุคคลธรรมดา อาทิ ชื่อ-นามสกุล / เพศ / วันเดือนปีเกิด / หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / ที่อยู่ทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจจุบัน /อาชีพและสถานที่ทำงาน / ข้อมูลติดต่อ / ลายมือชื่อ / ข้อมูลทางการเงิน เช่น เงินเดือน หรือรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีของท่าน / ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นที่ได้รับจากท่าน เช่น คู่สมรส ผู้ถือบัญชีร่วม หรือผู้ค้ำประกัน
 • ใน กรณีนิติบุคคล อาทิ ชื่อนิติบุคคล / เลขทะเบียนนิติบุคคล-เลขประจำตัวผู้เสียภาษี / หนังสือรับรองการจดทะเบียน / ที่อยู่ เบอร์โทร / ชื่อเต็มของผู้มีอำนาจลงนามทุกราย / ข้อมูลผู้มีอำนาจลงนามและผู้รับมอบอำนาจทอดสุดท้าย / ประเภทและวัตถุประสงค์ของกิจการ / ตราประทับ (ถ้ามี) / ลายมือชื่อผู้มีอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจ / ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ตามที่ประกาศหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด
JEDI เก็บข้อมูลของท่านผ่านช่องทางใดบ้าง

JEDI จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านผ่านทางเอกสาร และช่องทางอื่นๆ เช่น ข้อมูลสาธารณะ หน่วยงานภาครัฐ บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน หรือพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ

ทำไม JEDI ต้องเก็บข้อมูลของท่าน

JEDI เก็บข้อมูลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่าน เพื่อการก่อตั้งสิทธิ การใช้สิทธิ การยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้อง หรือโดยอาศัยความยินยอม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่นเพื่อให้ JEDI ให้บริการแก่ท่านได้ เช่น

 • เพื่อพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่านก่อนการทำสัญญา หรือก่อนการทำธุรกรรมกับทาง JEDI หรือในการรับเรื่องร้องเรียนจากท่าน
 • เพื่อใช้ในการบริหารงานและการติดต่อ ประสานงานในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ ระหว่าง JEDI กับท่าน เช่น เพื่อแจ้งผลการทำสัญญา การทำธุรกรรม หรือเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับ JEDI
 • ในกรณีที่ JEDI จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หากท่านไม่ให้ข้อมูลดังกล่าว ทาง JEDI อาจไม่สามารถให้บริการหรือดำเนินการตามที่ท่านร้องขอได้
JEDI เก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าใด

JEDI จะเก็บข้อมูลของท่านเป็นระยะเวลา 10 ปี นับแต่วันที่มีการทำสัญญา หรือตลอดระยะเวลาที่ท่านยังมีความสัมพันธ์กับ JEDI หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

JEDI เปิดเผยข้อมูลของท่านไปที่ใดบ้าง

JEDI อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคล/หน่วยงาน ดังต่อไปนี้

 • ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ให้บริการภายนอก ตัวแทนของบริษัท หรือ ผู้รับจ้างงานช่วงต่อ
 • สถาบันการเงินอื่นและผู้ให้บริการระบบการชำระเงินอื่นเพื่อให้บริการที่เกี่ยวกับการโอนเงินระหว่างบริษัท JEDI อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่สถาบันการเงิน ตามคำขอและข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับ JEDI
 • หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สิทธิตามกฎหมายของท่านมีอะไรบ้าง

ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับการเก็บรวมรวบ ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการขอรับ ส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่คุณเห็นว่า JEDI มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิดังกล่าว เมื่อกฎหมายเริ่มมีผลบังคับใช้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์
กรณีมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ JEDI ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง
 1. เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัท
 2. เจ้าของข้อมูลสามารถยื่นคำร้องผ่านจดหมายลงทะเบียน

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565

นายสาธิต เธียรพิเชฐ

คณะกรรมการตรวจสอบภายในและกำกับดูแล